Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa
Naziv: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra
Sedež: Novi trg 41a, 1241 Kamnik
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ravnatelj: dr. Branislav Rauter

Odgovorna oseba
dr. Branislav Rauter

Datum prve objave kataloga
januar 2006

Datum zadnje spremembe
oktober 2020

Druge oblike kataloga
Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8.00-14.00.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Organigram in podatki o organizaciji organa

Izvajanje rednih izobraževalnih programov: gimnazija, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja.
Izvajanje vseh rednih programov, jezikovna izpopolnjevanja in računalniška usposabljanja v enoti izobraževanja odraslih
Storitve šolske kuhinje

V zavodu je redno zaposlenih 99 delavcev.
Vzgojno izobraževalno delo opravlja 78 strokovnih delavcev, na področju administrativnih, tehničnih, strokovnih in drugih del pa je skladno s sistemizacijo zaposlenih 21 delavcev.

Opis delovnega področja

Področje dela zavoda je določeno z Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik«, ki ga je sprejela Vlada RS, dne 2. avgusta 2012.
Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja sledeče dejavnosti:

 • Srednje splošno izobraževanje
 • Srednje strokovno izobraževanje
 • Izobraževanje odraslih

 

Seznam notranjih organizacijskih enot
Zavod je organiziran kot ena organizacijska enota, ki jo vodi ravnatelj dr. Branislav Rauter. V okviru zavoda deluje kuhinja, ki pripravlja obroke za notranje in zunanje uporabnike. Skupne naloge zavoda opravlja uprava in njene strokovne službe.

Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba za zavod:
dr. Branislav Rauter, ravnatelj
Tel: 01/830 32 00
Fax: 01/830 32 18
Naslov: Novi trg 41a, 1241 Kamnik
Elektronski naslov: brane.rauter@gssrm.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Saša Kocijančič
Tel: 04/280 40 06
Elektronski naslov: povop@sckr.si

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov in predpisov EU z delovnega področja organa ter predlogov predpisov

Temeljni predpisi, ki urejajo področja delovanja zavoda so predvsem:

 1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB 5) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)
 2. Zakon o gimnazijah (Uradni list RS 1/07-uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 - ZIO-1 in 46/19 )
 3. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) (Uradni list RS 79/06, 68/17 in 46/19)
 4. Zakon o izobraževanju odraslih (uradno prečiščeno besedilo ZIO – UPB 1) Uradni list RS 110/06;
 5. Zakon o maturi (ZMat) (Uradni list RS 1/07 -uradno prečiščeno besedilo in 46/16 ZOFVI-K);
 6. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/10 in 30/18)

 

Poleg temeljnih predpisov pravno podlago za urejanje razmerij predstavljajo vsi podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja:
Zakonodaja MIZŠ

Opomba:

Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.
 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt 2023/2024

Poročilo o realizaciji LDN 2022/23

 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Zavod vodi upravne postopke v zvezi s statusom dijaka, regresiranjem prehrane, prilagajanjem šolskih obveznosti in izključitvijo iz šole. Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zavod ne vodi javnih evidenc.
 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod vodi sledeče informatizirane zbirke podatkov:

 1. Evidenco prijavljenih kandidatov za vpis;
 2. Seznam vpisanih dijakov v strokovna programa šole;
 3. Seznam vpisanih dijakov v program gimnazije;
 4. Seznam vpisanih slušateljev v maturitetni tečaj;
 5. Evidence vpisanih slušateljev v programe izobraževanja odraslih;
 6. Evidence o dijakih, ki so opravljali maturo;
 7. Evidence o dijakih, ki so opravljali poklicno maturo;
 8. Evidence o dijakih, ki so opravljali zaključni izpit;
 9. Osebne liste;
 10. Matične knjige;
 11. Evidence o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov;
 12. Zapisnike o izpitih;
 13. Evidence o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba;
 14. Evidence o preverjanju in ocenjevanju znanja;
 15. Evidence o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju;
 16. Evidence o zaposlenih delavcih in podatkih v zvezi z zaposlitvijo.

Druge informatizirane zbirke niso dostopne splošni javnosti.
 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 1. Protokol o oddaji javnih naročil pod mejnimi vrednostmi skladno z ZJN-3 (2016),
 2. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest GSŠRM s prilogami: Priloga 1 – seznam delovnih mest; Priloga 2: Opisi delovnih mest (2016) ,
 3. Interni akt o popisu poslovnih prostorov (2016),
 4. Posebna pravila pri izvedbi strokovnih ekskurzij (2018),
 5. Pravilnik o računovodstvu zavoda GSŠRM Kamnik (2018)
 6. Pravila o šolski prehrani GSŠRM Kamnik (2013),
 7. Poslovnik o delu Sveta zavoda GSŠRM Kamnik (2013),
 8. Sklep o hrambi in uporabi pečatov/žigov (2013),
 9. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda GSŠRM Kamnik (2012),
 10. Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnega stanja delavcev v GSŠRM Kamnik s prilogo (2012),
 11. Navodila o ravnanju in ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu (2012),
 12. Pravilnik o uporabi imena javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik« (2012),
 13. Poslovnik dela Sveta staršev (2019),
 14. Pravila o ravnanju in ukrepih v primeru zaznanja nasilnih dejanj v GSŠRM Kamnik (2011),
 15. Šolska pravila GSŠRM (2020),
 16. Šolska pravila ocenjevanja znanja GSŠRM Kamnik (2020),
 17. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (2018),
 18. Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih (2018),
 19. Pravilnik o šolskem skladu GSŠRM Kamnik (prej ŠCRM) (1998),
 20. Pravilnik o delovnem času in evidencah o izrabi delovnega časa (2018).

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Informacije javnega značaja opredeljuje veljaven predpis Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 – v nadaljevanju ZDIJZ), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih tajništva, to je vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

 


4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
/