Statusi

Statusi

Dijaki lahko pridobijo poseben status skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

  1. nadarjenemu dijaku,
  2. dijaku perspektivnemu športniku,
  3. dijaku vrhunskemu športniku,
  4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
  6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  7. v drugih utemeljenih primerih,
  8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Za podelitev statusa morajo dijak in starši podati vlogo v skladu s pravili. Vlogi morajo priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidna upravičenost vloge.

Na podlagi vloge in pridobljenega mnenja razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora, ravnatelj sprejme sklep o podelitvi ali zavrnitvi statusa. Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno leto.

Status dijaka perspektivnega športnika
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi  in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.   

Status dijaka vrhunskega športnika
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu.

Status dijaka tekmovalca
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni strokovni organ, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja uvrsti.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje
Kdo lahko zaprosi: dijak, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo veljavne programe oz. po več izobraževalnih programih.

Vloga za pridobitev statusa dijaka športnika
Vloga za pridobitev statusa dijaka tekmovalca
Vloga za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobražuje
Vloga za pridobitev statusa dijaka kulturnika