Dijaška skupnost

 

Mentorica dijaške skupnosti šole je Tatjana Cvrtila Ložar.

 

Skupnost dijakov  ima v ustanovitvenem aktu zapisane naslednje pristojnosti:

- voli svoje predstavnike v svet šole,

- daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole v postopku imenovanja ravnatelja šole,

- daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem organom šole,

- določi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu šole pri obravnavanih temah, ki se - nanašajo na položaj dijakov ali ki jih skupnost dijakov predloži v obravnavo,

- določi pravila delovanja skupnosti dijakov in njenih organov in

- opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter internimi akti šole.

 

Načrt dejavnosti skupnosti za šolsko leto 2020/21:

  • sodelovanje z vodstvom šole,
  • nadaljevanje pomoči učno šibkejšim dijakom,
  • izvajanje humanitarnih akcij,
  • izvajanje priložnostnih dejavnosti,
  • sklicevanje sestankov s predsedniki oddelčnih skupnosti,
  • vabljenje vodstva šole na sestanke DS,
  • povezovanje z DOS in ŠOU,
  • sodelovanje s Študentskim klubom Kamnik,
  • posredovanje pobud za kakovostno delo.