Razvojni načrt Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra

 

  • Vizija šole

 

Na GSŠRM se učimo, rastemo in ustvarjamo pogoje za spodbujanje raziskovanja, kritičnega razmišljanja in ustvarjalnosti. Želimo, da se dijaki počutijo dobrodošli, spoštovani in razumljeni, hkrati pa odrastejo v odgovorne državljane, opremljene s kompetencami 21. stoletja, ki razumejo pomen skupnosti, raznolikosti in trajnostnega razvoja.

 

Želimo si postati nadpovprečna šola, kjer bodo dijaki pridobivali ustrezno znanje in veščine, s katerimi bodo po končanem izobraževanju kos zahtevam sodobnega trga dela ali pa bodo uspešno nadaljevali študij na univerzah v doma ali v tujini. Pri tem se zavedamo, da je za dosego teh ciljev pogoj kvaliteten VIZ proces, ustrezni materialni pogoji in dobri medsebojni odnosi. Motivirani in zadovoljni dijaki in učitelji zagotavljajo kvaliteten učni proces. Dobra komunikacija in uspešno sodelovanje zagotavljata uspeh in zadovoljstvo vseh udeležencev. Želimo si, da vsi dijaki, ki vstopajo v našo šolo (p)ostanejo radovedni, ustvarjalni, željni novih znanj in izkušen, po uspešno opravljeni maturi pa ohranijo srednješolska leta v lepem spominu. Zavzemamo se za šolo, v kateri vladajo humani medsebojni odnosi, ki spodbujajo strpnost do drugačnosti, kakovostno izobraževanje in konstruktivno sodelovanje, za šolo, ki je odprta v lokalno in globalno okolje ter deluje in vzgaja za trajnostni razvoj..

 

 

  • Temeljne vrednote in vzgojna načela

 

Odgovornost, ki jo izkazujejo dijaki s svojo vztrajnostjo, potrpežljivostjo, izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem šolskega reda; strokovni delavci, ki odgovornost izkazujejo s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, pravičnostjo, omogočanjem zdravega okolja, doslednostjo in spoštljivostjo, ter starši, ki jo izkazujejo s svojo skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja.

 

Spoštovanje oz. medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev, zato se medsebojno poslušamo, smo strpni, priznavamo in sprejemamo drugačnost, se medsebojno spodbujamo in skupaj iščemo rešitve.

 

Znanje, ki nam odpira poti in nam omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja.

 

Vzgojna načela:

Načelo sodelovanja dijakov, strokovnih delavcev in staršev Načelo odgovornosti

Načelo strpnosti in upoštevanja posameznika Načelo zaupanja in zagotavljanja varnosti Načelo spodbujanja moralnega razvoja Načelo doslednosti

 

Poslanstvo šole:

 

S kakovostnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe družbe in boljše življenje posameznika. Ustvarjamo ga skupaj v stimulativnem in prijaznem okolju in na najboljši možni način.

 

Strokovnost in usposabljanje za uspešen študij/delo je stalnica na vseh programih šole, le-to pa je eden izmed pogojev za sledenje viziji. Spodbujamo razvijanje strokovnosti, široke palete znanj, inovativnosti in kritičnega razmišljanja. Brez tega ter znanja jezikov in vedenja o družbi se je težko uspešno vključiti v sodobno politično in gospodarsko življenje, vse bolj povezano s svetom. Šola je tudi osrednja ustanova za računalniško opismenjevanje na področju poslovnih komunikacij, uporabe sodobnih programskih orodjih, ki so osnova pri vsakdanjem delu vseh sodobnih poklicev.

 

Vse programe odlikuje pester in prožen učni program s splošnimi ter strokovnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva na eni strani, na drugi strani pa se dijaki dobro pripravijo in vključujejo v programe višjih strokovnih šol, visokošolske strokovne in univerzitetne programe.

 

Naše osrednje vrednote so zaupanje, profesionalnost in prilagodljivost. Zaupanje pri pomembnih osebnih odločitvah povrnemo z individualno obravnavo, spoštovanjem osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca. Profesionalnost zaposlenih temelji na strokovni odličnosti, izkušnjah, predanosti delu, stalnem izobraževanju in posluhu za posameznika. Prilagodljivost je kakovost posameznika in izobraževalnega procesa, s pomočjo katere sledimo potrebam okolja in se nanje ustvarjalno odzivamo.

 

Razvojni načrt šole

 

Načrt razvoja šole je osnova za usmerjanje dela in nadaljnje načrtovanje razvoja celotnega kolektiva. Iz razvojnega načrta bomo oblikovali letni delovni načrt šole in posameznega strokovnega delavca za obdobje od šolskega leta 2021/22 - 2025/26. Ob koncu vsakega šolskega leta bomo spremljali realizacijo razvojnega načrta v obliki letnega poročila.

 

Prednostne naloge razvojnega načrta so razdeljene na tri področja:

  1. IZOBRAŽEVALNO PODROČJE,
  2. SPOŠTLJIVA IN UČINKOVITA KOMUNIKACIJA VSEH SODELUJOČIH V VIZ

PROCESU (dijaki, starši, strokovni delavci, lokalna skupnost),

  1. POVEZOVANJE Z LOKALNIM OKOUEM TER INSTITUCIJAMI NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI
  2. FINANČNO POSLOVANJE IN INVESTICIJSKO PODROČJE.

 

  1. IZOBRAŽEVALNO PODROČJE

 

Prizadevamo si za ohranitev števila dijakov v vseh treh izobraževalnih programih, kot tudi udeležencev izobraževanja odraslih. Naši cilji so usmerjeni k udejanjanju kakovostnega profesionalnega izobraževanja in medsebojnega sodelovanja dijakov, strokovnih delavcev in vodstva šole, kar posredno vpliva tudi na boljše učne rezultate ter zadovoljstvo dijakov in zaposlenih s šolo.

 

Boljše rezultate na izobraževalnem področju in večje zadovoljstvo s šolo bomo dosegali z zagotavljanjem varnega in spodbudnega učnega okolja, s spodbujanjem zdravega načina življenja, z odnosom do okolja in skrbjo za samega sebe, z omogočanjem raznolikosti interesnih dejavnosti, izvajanjem projekta EKO šole, s skrbjo za nadarjene dijake, izvajanje ukrepov za večjo socialno varnost dijakov in izenačitvijo učnih možnosti, s sodelovanjem v različnih tekmovanjih na regijski, državni in mednarodni ravni, zagotavljanjem kakovostnega poučevanja v vseh programih, omogočanjem obšolskih dejavnosti, predvsem s področji, za katere smatramo, da so v rednem kurikulu prezrta ali premalo poudarjena, zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja zaposlenih, omogočanjem pridobitev mednarodnih izkušanje, omogočanjem praktičnega izobraževanja učiteljev, pripravnikov in študentov z ustreznimi mentorji, z vzpostavitvijo prijaznejšega delovnega in učnega okolja za zaposlene in dijake, s posodobitvijo pouka s potrebno opremo in sodobnimi učili.

 

Izobraževalno področje bomo dodatno razvijali s številnimi krožki, interesnimi in drugimi obšolskimi dejavnostmi, ki bodo raznolika in na visoki kakovostni ravni. Med takšne dejavnosti sodi povezovanje z lokalno skupnostjo ter mednarodna sodelovanja in izobraževanja dijakov in zaposlenih, vodena skozi različne državne in mednarodne projekte in strokovne ekskurzije.

 

 

  1. SPOŠTLJIVA IN UČINKOVITA KOMUNIKACIJA MED VSEMI SODELUJOČIMI

 

Med glavna področja v razvojnem načrtu šole sodi tudi krepitev socialnih in komunikacijskih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole, z namenom ozaveščanja svoje pedagoške vloge v psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov. Na ta način soustvarjamo spoštljive in sodelovalne interakcije med dijaki in učitelji v razredu ter razvijamo partnerstvo šole s starši in z lokalno skupnostjo.

 

Med glavne cilje smo si zadali, da s profesionalnem izobraževanjem in sodelovanjem spoznavamo in razvijamo učinkovite strategije za doseganje učnih in socialnih ciljev pri pouku. Med njimi izpostavimo spodbujanje dialoga, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in sprejemanje različnosti ter prizadevanje za oblikovanje spodbudnega učnega okolja in klime v razredu, v kateri med dijaki in učitelji vlada medsebojno spoštovanje in razumevanje, zaupanje in vzajemna podpora. V tej smeri si prizadevamo za odnose tudi s starši, projektnimi partnerji, lokalno skupnostjo in vsemi sodelujočimi v VIZ-u.

 

 

  1. POVEZOVANJE Z LOKALNIM OKOUEM TER INSTITUCIJAMI NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI

 

Gojili in razvijali bomo dobre odnose in sodelovanje z lokalnim okoljem (sodelovanje z občino, kulturnimi institucijami, podjetji, osnovnimi šolami, vrtci). Obveščali bomo medije o dogajanju na šoli in uspehih naših dijakov. Aktivno bomo sodelovali z lokalno skupnostjo in z institucijami na državni ravni, kot so občine, obrtne zbornice, Inštitut za varovanje zdravja, Pedagoški inštitut, različne fakultete, vrtci, osnovne in srednje šole, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Zavod za zaposlovanje, Center za poslovno usposabljanje, Andragoški center Slovenije in druge. Razvijali bomo projektno sodelovanje z uvajanjem projektov, povezanih s kakovostjo, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo, vključevanje v evropske in nacionalne razvojne projekte (PISA Programme for lnternational Student Assessment, nemška DSD I in II jezikovna diploma, angleška jezikovna diploma Cambridge First Certificate ter CAE, MEPI Mednarodno priznanje za mlade, YPAC Youth Parliament to the Alpine Convention, projekti ERASMUS+ K1 Mobilnost, projekti ERASMUS+ K2 Partnerstva, Teden vseživljenjskega učenja, ESHA European School Heads Association, itd).

 

 

  1. FINANČNO POSLOVANJE TER INVESTICIJSKO PODROČJE

 

Prizadevali si bomo, da bomo vsako poslovno leto zaključili s pozitivnimi rezultati ter gospodarili po načelih dobrega gospodarja. Skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ načrtujemo ob zaključku vsakega leta notranjo revizijo zavoda. Področja revidiranja se bodo vsako leto menjala, znotraj zavoda pa bomo poskrbeli za odpravo morebitnih napak. 

Prizadevali si bomo zagotavljati optimalne prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela. Skrbeli bomo za redno vzdrževanje in obnovo notranjega in zunanjega šolskega območja ter tako dijakom in zaposlenim zagotavljali spodbudno, urejeno, varno in čisto učno in delovno okolje. Med kratkoročne cilje sodi obnova učilnic, hodnikov, klančin, šolske kuhinje, IKT tehnologije, izgradnja glasbenega studia, izdelava smetarnice ... med dolgoročne pa zvočna prilagoditev šolske avle, v kateri poteka večina prireditev za dijake in zaposlene, nekaj tudi za druge občane, izgradnja večnamenske učilnice na strehi šole ter prenova velike šolske telovadnice.


Pripravil: dr. Branislav Rauter, ravnatelj, s sodelavci

 

Kamnik, januar 2023