Poklicna matura

AKTUALNA OBVESTILA ZA KANDIDATE NA POKLICNI MATURI

Navodila, pravilnike, sklepe, izpitni red in drugo lahko poiščite na straneh Državnega izpitnega centra.

Poklicna matura je sestavljena iz skupnega in izbirnega dela, skupaj štirih predmetov. Z njo si kandidati pridobijo strokovno izobrazbo, ki jim daje pravico nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih z ustreznimi vpisnimi pogoji. Skupni del sestavljata slovenščina in strokovni predmet (ET – gospodarstvo oziroma PV – vzgoja predšolskega otroka), izbirni del pa matematika ali tuji jezik ter četrti predmet (izdelek oziroma storitev z zagovorom v programu ekonomski tehnik; izpitni nastop in zagovor v programu predšolska vzgoja).


Zakonski predpisi
Področje poklicne mature ureja Pravilnik o poklicni maturi in drugi zakonski predpisi, ki so objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Tu so objavljeni tudi:

  • Maturitetni izpitni katalogi
  • Koledar poklicne mature
  • Podatki o izpitih
  • Predmetni izpitni katalogi
  • Izpitne pole in navodila za ocenjevanje (za 1. in 3. predmet vseh programov ter vzgojo predšolskega otroka)

 

Prijava na poklicno maturo in izpitni roki
Kandidati se k poklicni maturi prijavijo na šoli oziroma organizaciji za izobraževanje odraslih. Rok za oddajo prijave k poklicni maturi je vsako leto objavljen v maturitetnem koledarju.

Poklicna matura poteka v treh izpitnih rokih:

  • spomladanski rok (v maju in juniju)
  • jesenski rok (v avgustu in septembru)
  • zimski rok (februarja naslednje leto)  •  
  •  

V mesecu marcu se izvede tudi predmaturitetni preizkus, ki kandidate seznani z vsebino in postopki izvedbe pisnega dela poklicne mature. Predmaturitetni preizkus iz tretjega predmeta (matematike in tujega jezika) se izvede v soboto, pri prvem in drugem predmetu pa v skladu z dogovorom (tekom pouka).

Od poklicne mature ali posameznega izpita poklicne mature se lahko odjavite pisno najkasneje 4 dni pred začetkom poklicne mature z obrazcem Odjava od poklicne mature. Odjavo lahko oddate tajnici ŠMK, vodji izobraževanja odraslih, v tajništvu šole ali jo pošljete priporočeno po pošti.

 

Uspeh na poklicni maturi
Uspeh pri posameznih delih izpita se ocenjuje v točkah in v takšnem razmerju, kot je navedeno v predmetnem izpitnem katalogu za posamezen predmet in v navodilih za ocenjevanje. Doseženo skupno število točk kandidata pri posameznem predmetu (največ 100 točk) se nato na podlagi meril, ki jih določi Državna komisija za poklicno maturo na predlog državnih predmetnih komisij, pretvori v ustrezne ocene. Uporablja se petstopenjska lestvica (1–5), v pri izpitu iz slovenščine pa osem stopenjska (1–8). Kandidat lahko pri poklicni maturi zbere največ 23 točk.

Če kandidat pri posameznem predmetu ne zbere dovolj točk za pozitivno oceno, lahko pod določenimi pogoji vseeno pogojno opravi izpit iz tega predmeta. Pri tem predmetu mora zbrati vsaj 80 % točk, ki so potrebne za pozitivno oceno, pri vseh ostalih predmetih pa mora biti ocenjen z najmanj oceno 3.
Kandidati so z uspehom na poklicni maturi seznanjeni na šoli v skladu s koledarjem poklicne mature.

Več informacij o poklicni maturi lahko dobite pri tajnici ŠKPM prof. Gabrijeli Gregorič (gabrijela.gregoric@gssrm.si)

Vloga za odobritev teme projektne naloge
Navodila za izdelavo pisnih nalog