Organi šole

Svet šole


Svet šole je organ upravljanja, ki deluje v skladu z zakonodajo. Kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih, pritožbah dijakov, staršev in delavcev šole.

 

Ravnatelj in pomočnika ravnatelja


Odločajo o zadevah, ki jih določa ZOFVI in opravljajo naloge, določene z ustanovitvenim aktom GSŠRM.

Pri svojem delu so odgovorni za področje pedagoškega vodenja, spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela in področje vodenja šole.

 

 

Učiteljski zbor


Sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Vsa vprašanja in pripombe, ki so povezani z vzgojno izobraževalnim delom, učiteljski zbor obravnava in rešuje na pedagoških konferencah oziroma sejah učiteljskega zbora, ki jih sklicuje in vodi ravnatelj.

 

 

Programski učiteljski zbor (PUZ)


Sestavljajo ga vsi učitelji in strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju programa ekonomski tehnik in predšolska vzgoja.

 

 

Oddelčni učiteljski zbor


Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

 

 

Razrednik


Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni.

 

 

Skupnost dijakov


Organizirana je v oddelčnih skupnostih, predstavlja pa jih dijaški parlament.

 

 

 Svet staršev


Za uresničevanje interesov staršev se oblikuje Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih.