Gimnazija

Gimnazija

Kamniška gimnazija s svojo 69-letno zgodovino omogoča pridobitev široke palete znanj in s svojo vsestranskostjo odlično pripravlja vse, ki si želijo uspešno nadaljevati šolanje na univerzi.

Splošni gimnazijski program obogatimo z dodatki, ki tvorijo oddelke s poudarkom na naravoslovju, družboslovju ali jezikoslovju. Dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate pri rednem šolskem delu, na maturi in na številnih tekmovanjih.
VPIS NA GIMNAZIJO
Gimnazijski program omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe in je namenjen dijakom, ki nameravajo nadaljevati študij na univerzi. Praviloma se vanj vpisujejo dijaki, ki zmorejo brez posebnih težav razumeti učno snov na abstraktni ravni, imajo razvite učne navade in so motivirani za obsežno učenje.

Dijak pred vpisom v prvi letnik izbira med oddelki, po katerih se izobražuje štiri leta:

  • naravoslovni oddelki namenjajo več pozornosti fiziki, kemiji in biologiji;
  • jezikovni oddelki namenjajo večji poudarek slovenščini in tujim jezikom;
  • družboslovni oddelki imajo poudarek na psihologiji, sociologiji in filozofij


Vpis v oddelke ne pomeni usmeritve, ampak omogoča bolj poglobljeno poznavanje izbrane snovi. Vsi oddelki pa zagotavljajo splošno izobrazbo za vpis na katerokoli študijsko smer. V prvem letniku v naravoslovnem, jezikovnem in družboslovnem oddelku poteka program po enotnem predmetniku, v višjih letnikih se razlikuje po številu dodanih ur pri izbranih predmetih.
(Oddelki se bodo na ta način oblikovali v primeru, da bo dovolj zanimanja za posamezno usmeritev.)


Usklajena merila ocenjevanja - strokovni aktivi
Usklajena merila ocenjevanja - naravoslovni aktiv