Gastronomija in turizem

Stopnja pridobljene izobrazbe: V.

POGOJI ZA VPIS
Program je javno veljaven, vanj se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno ali srednjo šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se v izbrani program želijo preusmeriti iz gimnazijskega programa ali programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V izbrani program se lahko vpišete v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto, če so v programu še na voljo prosta mesta. Vpis poteka v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (pritličje šole) v času uradnih ur. Ob vpisu je treba poravnati vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. plačilo opravljanja ustreznega števila izpitov po predmetniku v enkratnem znesku ali po dogovoru v dveh obrokih.

Ob vpisu predložite naslednje dokumente (obvezni dokumenti so označeni odebeljeno):
- izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,
- spričevala oz. obvestila o uspehu za VSE letnike izobraževanja na programih, ki ste jih do sedaj obiskovali, ali dokazilo o zaključeni osnovni šoli,
- potrdila o opravljenih izpitih, - spričevala poklicne ali splošne mature (če ste le-to že opravljali), - potrdila o drugem formalnem ali neformalnem izobraževanju (npr. glasbena šola).

Če ste neposredno pred vpisom na enoto IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH obiskovali redno šolo, morate predložiti tudi izpisnico iz te šole. Spričevalom, izdanim v tujini, morate priložiti uradni prevod.
Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano dokumentacijo, prejme osebni izobraževalni načrt, podpiše pogodbo o izobraževanju in plača ceno šolnine oz. določeno vpisnino.

Način izobraževanja
Vpis v naše programe je možen vse leto oziroma do zapolnitve razpisanih prostih mest. Udeležencem ob vpisu izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, ki predstavlja ogrodje za vsebinsko in časovno izpolnjevanje celotnega izobraževanja. Predmetnik je sestavljen tako, da so udeleženci oproščeni ocenjevanja znanja pri predmetih oz. delih izobraževalnega programa, za katere lahko s spričevalom ali drugimi javno-veljavnimi dokumenti dokažejo enakovreden standard znanja.

Povedano po domače: Pred nekaj leti ste obiskovali triletno srednjo šolo in uspešno končali dva letnika. V tem primeru vam ni treba še enkrat opravljati predmetov, ki ste jih tedaj že opravili, na primer slovenščine za prvi in drugi letnik, zgodovine, … . Opravljate samo tiste splošne predmete, ki jih v prejšnji šoli niste opravili, ter vse strokovne za program ekonomski tehnik.

Ob vpisu si udeleženci izberejo način izobraževanja, in sicer izbirajo med organiziranim modelom in samoizobraževanjem. Če izberete organizirani model, obiskujete predavanja oz. skupinske konzultacije ter nato opravljate izpite v rednih izpitnih rokih. Pri samoizobraževanju pa se po programu iz osebnega izobraževalnega načrta na izpite pripravljate sami, opravljate pa jih v času izrednih izpitnih rokov. Koledar le-teh za celo šolsko leto objavimo septembra.

Predavanja so organizirana preko celega šolskega leta v pozno popoldanskih in večernih urah. Za posamezen predmet jih izvajamo, če je dovolj interesentov, v nasprotnem primeru izvedemo skupinske in/ali individualne konzultacije. Informacije o datumih oz. začetkih posameznih predavanj, konzultacij  in izpitov dobite v pisarni IO, vpisane udeležence pa o tem obveščam tudi osebno z elektronsko pošto.

Udeležba na predavanjih ni obvezna, vendar zelo priporočamo čim pogostejšo prisotnost. Poleg lažjega učenja prinašajo še druge prednosti, kot so večja obveščenost, opravljanje delnih izpitov, kontakt s predavateljem, možnost aktivnega sodelovanja, izmenjava mnenj, oblikovanje zapiskov itd.

Predavanja in konzultacije organiziramo ob delavnikih med 16. in 21. uro oz. tudi drugače po dogovoru s posamezno skupino, če je to zanjo ugodneje. Po dogovoru v oblikovanih skupinah lahko organizirane oblike izobraževanja potekajo tudi v času šolskih počitnic.

Izpiti
Izpite lahko udeleženci opravljajo v rednih in izrednih rokih. Vrstni red predavanj, ki jih poslušajo, ter izpitov, ki jih nato opravljajo, si lahko izberejo sami, zagotovo pa pri tem velja upoštevati smiselnost nadgrajevanja vsebine. To pomeni, da lahko na primer v enem šolskem letu opravite obveznosti za več kot en letnik. S prosto izbiro omogočamo, da lahko udeleženci izobraževanje prilagodijo svojemu prostemu času oz. zahtevam službe. Tako tudi časovno niste vezani na točno določeno šolsko leto, pač pa lahko obveznosti opravljate, kot je za vas najugodneje.

REDNI IZPITNI ROKI so tisti, ki jih predavatelji določijo ob koncu predavanj oz. skupinskih konzultacij za posamezni predmet/modul. Udeležijo se jih lahko udeleženci, ki so se predavanj oz. konzultacij udeleževali.
Koledar IZREDNIH IZPITNIH ROKOV objavimo na začetku šolskega leta za vse mesece aktualnega šolskega leta.

Za vsak izpit mora kandidat nujno izpolniti PRIJAVNICO.

To velja za REDNE in IZREDNE izpitne roke. Prijavnice so na voljo v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, na spletni strani šole pod zavihkom ODRASLI/OBRAZCI, v tajništvu šole ter fotokopirnici v pritličju. Izpit brez prijavnice je NEVELJAVEN.

Na posameznem izrednem izpitnem roku lahko kandidati opravljajo največ 2 izpita po lastni izbiri. Za vsak izpit je treba oddati prijavnico do določenega datuma v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH v času uradnih ur. Prepoznih prijav ne moremo upoštevati.

Nadzorni učitelj lahko od kandidata pred opravljanjem izpita zahteva identifikacijski dokument.

Ocenjevanje
Izpiti so pisni in/ali ustni. Kriterije ocenjevanja znanja določijo strokovni aktivi znotraj andragoškega zbora.Za udeležence izobraževanja veljajo Pravila ocenjevanja znanja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so objavljena v šolski publikaciji in na spletni strani.

Odjava izpita
Če se kandidat izpita, na katerega se je prijavil, ne more udeležiti, se mora odjaviti najpozneje 2 dni pred izpitom. Če se ne odjavi in se izpita ne udeleži, je enako, kot da ga ne bi opravil. V tem primeru zapadeta izpitni rok in plačilo.

Neopravljanje izpitov
V primeru, da kandidat 6 mesecev ne opravlja nobenega izpita in se ne udeležuje ostalih izobraževalnih aktivnosti ter nas o vzroku neaktivnosti ne obvesti, ga po preteku navedenega časa s predhodnim obvestilom izključimo iz nadaljnjega izobraževanja.

POKLICNA MATURA
Šolanje na smeri GASTRONOMIJA IN TURIZEM se zaključi s POKLICNO MATURO. Poklicno maturo lahko kandidati opravljajo trikrat letno – v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. K poklicni maturi se kandidati prijavijo v pisarni izobraževanja odraslih ali v tajništvu do določenega roka, ki je vsakič pravočasno objavljen. Pred februarskim in junijskim rokom izvajamo priprave na poklicno maturo. Junijske priprave so namenjene tudi kandidatom, ki poklicno maturo opravljajo avgusta.

Poklicna matura je sestavljena iz štirih izpitnih enot, in sicer:

  1. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
  2. GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (pisno in ustno)
  3. TUJ JEZIK ali MATEMATIKA (pisno in ustno)
  4. IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

Če ste predhodno že opravljali poklicno ali splošno maturo, se vam priznata prva in tretja izpitna enota, opravljate pa drugo in četrto.

Pogoji za prijavo na poklicno maturo so:

  • opravljeni VSI izpiti po predmetniku;
  • poravnane VSE finančne obveznosti;
  • pravočasno (do objavljenega datuma) oddana projektna naloga (2 zvezana izvoda) s potrdilom o opravljenih dveh konzultacijah pri mentorju;
  • opravljeno usposabljanje pri delodajalcih;
  • plačilo poklicne mature.


Odjava poklicne mature
Če se kandidat poklicne mature ne more udeležiti, se mora PISNO odjaviti najpozneje tri dni pred prvim pisnim izpitom ali do določenega datuma, ki ga objavimo. Odjavni obrazec lahko dobite v pisarni Izobraževanja odraslih.
 

 

Literatura

Naši predavatelji so izdelali skripte za večino predmetov. Udeleženci imajo tudi dostop do spletnih učilnic za posamezne predmete. Pripravljene skripte si kandidati lahko izposodijo v pisarni izobraževanja odraslih, poleg tega jim je na razpolago tudi dobro založena šolska knjižnica.

PREDMETNIK – GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Način plačila
Ob vpisu zaračunavamo del šolnine, ki vključuje vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. dva izpita. Preostale obroke oz. izpite udeleženci plačujejo mesečno oz. ob opravljanju izpitov, število le-teh pa izhaja iz izobraževalne pogodbe, ki jo sklenemo na osnovi osebnega izobraževalnega načrta in izbranega načina izobraževanja.  Informacije o višini plačil najdete v ceniku.

Povedano po domače: Če smo vam s predmetnikom določili, da morate do zaključka opraviti na primer 12  predmetov, to pomeni, da vam bomo 10 naslednjih mesecev pošiljali položnice na določeni znesek (glej cenik), se pravi – vsak mesec en predmet, prvi in drugi  obrok pa ste poravnali že ob vpisu. S plačilom položnice imate plačano predavanje iz posameznega predmeta in dvakratno opravljanje izpita iz istega predmeta. Če udeleženec izpita v drugo ne opravi, tretji in vse nadaljnje izpite plača dodatno po ceniku za opravljanje izpitov.

Udeleženci se ob vpisu lahko odločijo za samoizobraževanje, kar pomeni, da ne obiskujejo predavanj, opravljajo le izpite za posamezne predmete po predmetniku. V tem primeru ob vpisu plačate del šolnine, ki vključuje vpisnino in stroške dveh izpitov (cenik),  ostale izpite pa plačujete sproti ob opravljanju.