Gimnazija

Stopnja pridobljene izobrazbe: V.

POGOJI ZA VPIS
Program je javno veljaven, vanj se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno ali srednjo šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se v izbrani program želijo preusmeriti iz drugih programov.

V izbrani program se lahko vpišete v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto, če so v programu še na voljo prosta mesta. Vpis poteka v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (pritličje šole) v času uradnih ur. Ob vpisu je treba poravnati vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. plačilo opravljanja ustreznega števila izpitov po predmetniku v enkratnem znesku ali po dogovoru v dveh obrokih.

Ob vpisu predložite naslednje dokumente:
- izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,
- spričevala oz. obvestila o uspehu za VSE letnike izobraževanja na programih, ki ste jih do sedaj obiskovali, ali dokazilo o zaključeni osnovni šoli,
- potrdila o opravljenih izpitih na drugih šolah, če ste se že izobraževali v okviru izobraževanja odraslih na drugih šolah.  

Če ste neposredno pred vpisom na enoto izobraževanje odraslih obiskovali redno šolo, morate predložiti tudi izpisnico iz te šole. Spričevalom, izdanim v tujini, morate priložiti uradni prevod.

Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano dokumentacijo, prejme osebni izobraževalni načrt, podpiše pogodbo o izobraževanju in plača vpisnino z deležem šolnine.

 

Način plačila
Ob vpisu zaračunavamo del šolnine, ki vključuje vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. dva izpita. Preostale obroke oz. izpite udeleženci plačujejo mesečno oz. ob opravljanju izpitov, število le-teh pa izhaja iz izobraževalne pogodbe, ki jo sklenemo na osnovi osebnega izobraževalnega načrta.  Informacije o višini plačil najdete v ceniku.


NAČIN IZOBRAŽEVANJA
Vpis v naše programe je možen vse leto oziroma do zapolnitve razpisanih prostih mest. Udeležencem ob vpisu izdelamo osebni izobraževalni načrt s predmetnikom, ki predstavlja ogrodje za vsebinsko in časovno izpolnjevanje celotnega izobraževanja. Predmetnik je sestavljen tako, da so udeleženci oproščeni ocenjevanja znanja pri predmetih oz. delih izobraževalnega programa, za katere lahko s spričevalom ali drugimi javno-veljavnimi dokumenti dokažejo enakovreden standard znanja.

V programu GIMNAZIJA je način izobraževanja izključno samoizobraževanje, to pomeni, da se po programu na izpite pripravljate sami, opravljate pa jih v času izrednih izpitnih rokov.

Koledar IZREDNIH IZPITNIH ROKOV objavimo na začetku šolskega leta za vse mesece aktualnega šolskega leta.

Kandidat pred opravljanjem izpitov dobi kontakt profesorja, ki mu na osebni konzultaciji v živo, preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov z ozirom na okoliščine svetuje glede literature, predstavi teme in obseg snovi, pogovorita pa se tudi o načinu in izvedbi izpita.


IZPITI
Izpite lahko udeleženci opravljajo v izpitnih rokih po objavljenem koledarju. Vrstni red izpitov, ki jih opravljajo, si lahko izberejo sami, zagotovo pa pri tem velja upoštevati smiselnost nadgrajevanja vsebine. To pomeni, da lahko na primer v enem šolskem letu opravite obveznosti za več kot en letnik. S prosto izbiro omogočamo, da lahko udeleženci izobraževanje prilagodijo svojemu prostemu času oz. zahtevam službe. Tako tudi časovno niste vezani na točno določeno šolsko leto, pač pa lahko obveznosti opravljate, kot je za vas najugodneje.

Koledar IZREDNIH IZPITNIH ROKOV objavimo na začetku šolskega leta za vse mesece aktualnega šolskega leta.

Za vsak izpit mora kandidat nujno izpolniti PRIJAVNICO.
Prijavnice so na voljo v pisarni izobraževanja odraslih, na spletni strani šole pod zavihkom ODRASLI/OBRAZCI, v tajništvu šole ter fotokopirnici v pritličju. Izpit brez prijavnice je neveljaven.

Na posameznem izrednem izpitnem roku lahko kandidati opravljajo največ 2 izpita po lastni izbiri. Za vsak izpit je treba oddati prijavnico do določenega datuma, ki je  naveden na koledarju izrednih rokov. Prepoznih prijav ne moremo upoštevati.

Kandidati opravljajo izpite pri profesorjih/izpraševalcih, ki jih določi šola oz. vodja izobraževanja odraslih izmed članov andragoškega zbora oz. pedagoškega zbora šole. Šola oz. vodja izobraževanja odraslih na enak način določi nadzorne učitelje na pisnih izpitih.

Kandidat ima pravico zahtevati komisijo, ki sodeluje pri poteku in ocenjevanju izpita. Prav tako lahko komisijo zahteva izpraševalec. Člani komisije so člani andragoškega zbora oz. pedagoškega zbora šole.

Nadzorni učitelj lahko od kandidata pred opravljanjem izpita zahteva identifikacijski dokument.

Ocenjevanje
Izpiti so pisni in/ali ustni. Kriterije ocenjevanja znanja določijo strokovni aktivi znotraj andragoškega zbora. Za udeležence izobraževanja veljajo Pravila ocenjevanja znanja Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so objavljena v šolski publikaciji in na spletni strani.

Odjava izpita
Če se kandidat izpita, na katerega se je prijavil, ne more udeležiti, se mora odjaviti najpozneje 2 dni pred izpitom. Če se ne odjavi in se izpita ne udeleži, je enako, kot da ga ne bi opravil. V tem primeru zapadeta izpitni rok in plačilo.

Neopravljanje izpitov
V primeru, da kandidat 6 mesecev ne opravlja nobenega izpita in se ne udeležuje ostalih izobraževalnih aktivnosti ter nas o vzroku neaktivnosti ne obvesti, ga po preteku navedenega časa s predhodnim obvestilom izključimo iz nadaljnjega izobraževanja.

MATURA
Šolanje na smeri GIMANZIJA se zaključi z MATURO. Poteka dvakrat letno – v spomladanskem in jesenskem roku. K maturi se kandidati prijavijo v tajništvu do določenega roka po koledarju Državnega izpitnega centra in je objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra. Kot kandidat izobraževanja odraslih lahko splošno maturo opravljate v dveh delih.

Matura je sestavljena iz petih izpitnih enot, in sicer:

  1. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)
  2. MATEMATIKA (pisno in ustno)
  3. ANGLEŠČINA  (pisno in ustno)
  4. IZBIRNI PREDMET
  5. IZBIRNI PREDMET


 


LITERATURA
Udeleženci dobijo dostop do spletnih učilnic za posamezne predmete, na razpolago jim je tudi dobro založena šolska knjižnica.
 

PREDMETNIK – GIMNAZIJA

 

Predmetni je enak kot v rednem programu, udeleženci izobraževanja odraslih ne potrebujejo ocene (ne opravljajo izpita) iz športne vzgoje.